ගංඟාවේ....ගීතේ
Gangawe geethe

Lyrics

Sunil
R.
Song

ගංඟාවේ....ගීතේ ගී පද / Gangawe geethe Lyrics

ගංඟාවේ....ගීතේ..ගොළුවී ගියා දෝ...
ඔබ මා...හමුවේ...
පෙම්බස් දොඩනා යුගය නිමාවේ..
පෙම්බස් දොඩනා යුගය නිමාවේ..
ගංඟාවේ....ගීතේ..
 
ඔබ මුව මඬලේ මුතු හිනා වගේ..
දිය සරැලි ගඟේ ගලනා රඟේ...
මතකයේ වෙලී.....පැටලේ...
මල් බමර පැතුම විලසේ..
 
ඒදණ්ඩ දිගේ පා පොඩිති නඟා...
නෙත් තුඩු අතරේ හමුවී දොඩා.. 
මා ළයේ සඳා....නොමැකේ...
අරවින්ද කැකුළ විලසේ..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS