ගංගාව දකින්නට එන්න ඔබත්
Gangawa Dakinnata Enna Obath

Song

ගංගාව දකින්නට එන්න ඔබත් ගී පද / Gangawa Dakinnata Enna Obath Lyrics

ගංගාව දකින්නට එන්න ඔබත් සිනා කඳුළු පිරි අතීතයෙන්
දිගු ඉවුරු දොවා ගලනා ගංගාව දකින්නට එන්න ඔබත්..
මල් යාය දකින්නට එන්න ඔබත්  එලිය අඳුර තුල අතීතයෙන්
මුදු සුවඳ උරා පිපෙනා මල් යාය දකින්නට එන්න ඔබත්.

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS