ගඟට ඉවුරක්‌ සේ
Gangata Iwurak Se

Song

ගඟට ඉවුරක්‌ සේ ගී පද / Gangata Iwurak Se Lyrics

ගඟට ඉවුරක්‌ සේ රැක ඉන්නම්
කෙතට නියරක්‌ සේ ළඟ ඉන්නම්
වැයෙන වස්‌දඬු රාවය වෙන්නම්
හමා එන පවනේ හමා එන පවනේ
 
ලියනා කවි පෙළට එළිවැට වෙන්නම්
සිතුවම අඳිනා තෙලිතුඩ වෙන්නම්
ගයනා ගීයට පදවැල වෙන්නම්
රැඳී හද පතුලේ රැඳී හද පතුලේ
 
 
සිතට අරමුණ සේ දිස්‌ වෙන්නම්
හදට අදිටන වී දිරි දෙන්නම්
අනාගතයට පෙරමග වෙන්නම්
දෙපා යට වැතීරී දෙපා යට වැතීරී

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS