ගංගා දියේ ඔරු කඳේ මහ රැයේ
Ganga Diye

Song

ගංගා දියේ ඔරු කඳේ මහ රැයේ ගී පද / Ganga Diye Lyrics

ගංගා දියේ ඔරු කඳේ මහ රැයේ 
පාවී යමූ නිසසලේ.....
නිදහසේ....
 
සුරංගනා සේනා සුපෙම් ගී තනා 
වීණා වයා..... 
ගී ගායනේ.....
 
අනංග හී මානා මල් යහන් සොයා 
මල් හී විදී..... 
සැංගී හිඳී.....

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS