ගමේ එන්නට හිතෙන්නෑ මට
Game Ennata

Lyrics

Sunil
R.
Song

ගමේ එන්නට හිතෙන්නෑ මට ගී පද / Game Ennata Lyrics

ගමේ එන්නට හිතෙන්නෑ මට
නගේ නුඹ හින්දා
ලියුම් කරදහි කොතෙක් ලිව්වත්
මෙහෙම මන් ඉන්නා//
 
වසර ගනනක් පෙරුම් පුරලත්
එක හිතක් නැත්නම්//
මගේ කදුලට වේදනා මන්
තනිව විදගන්නම්..
තනිව විදගන්නම්
 
හිතේ ඇතිවුන ආදරේ ගැන
උබට ඇයි රිදවුම්//
නුඹේ සෙනෙහස අහක ගියදෙන් 
තනිව මන් ඉන්නම්..
තනිව මන් ඉන්නම්
 
ගමේ එන්නට......

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS