දුර පෙනෙන තැනිතලා
Dura Penena Thanithala

ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Viviyan Silva
 • Vocal : Kanthi Wakwella
 • Vocal : B S Perera

 • SongOriginal Song

  දුර පෙනෙන තැනිතලා ගී පද / Dura Penena Thanithala Lyrics

  දුර පෙනෙන තැනිතලා අනුරාධපුර දිහා
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
  දුර පෙනෙන තැනිතලා අනුරාධපුර දිහා
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
   
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
   
   
  ඈත කිරි පාට පේන සරුසාර සෑය ලෙළෙනවා
  සෑය ලෙළෙනවා
  නැඟෙන රිදී සීනු හඩින් ගුවන එළි කලා
  නැඟෙන රිදී සීනු හඩින් ගුවන එළි කලා
  නැඟෙන රිදී සීනු හඩින් ගුවන එළි කලා
  ගුවන එළි කලා
   
  දුර පෙනෙන තැනිතලා අනුරාධපුර දිහා
   
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
   
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
   
   
  ජේතවනරාම අභයගිරි වෙහෙර සාදු කිය කියා
  කරමු වන්දනා
  යමුද අනේ ඉවුර දිගේ තිසා වැව වටේ
  යමුද අනේ ඉවුර දිගේ තිසා වැව වටේ
  යමුද අනේ ඉවුර දිගේ තිසා වැව වටේ
  තිසා වැව වටේ
   
  දුර පෙනෙන තැනිතලා අනුරාධපුර දිහා
   
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
   
  පුන් පෝයා දා දේ ශ්‍රියා සාදු කිය කියා
   
  ජය ශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් පිහිටයි!!!!

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS