දුක හාදු දෙන රැයේ
Duka Hadu Dena Raye

Song

දුක හාදු දෙන රැයේ ගී පද / Duka Hadu Dena Raye Lyrics

දුක හාදු දෙන රැයේ සිත පතුලටම වෙලා
යෞවනේ අගට විය විරහී හද ගිලන් වෙලා...//
 
ගහකොළද මල් පිපේ ඇළ දොළ නිල කඩා හැලේ
පෙරදාක මිරිඟු  සයුරේ ඒ රුවට රැවටුනේ
 
දුක හාදු දෙන රැයේ.../
 
නන්නාඳුනන ලෙසේ මගතොට යළිත් හමුවෙලා
මහමෙර හිසින් දරාගෙන අපි යමු දුරස් වෙලා
 
දුක හාදු දෙන රැයේ සිත පතුලටම වෙලා
යෞවනේ අගට විය විරහී හද ගිලන් වෙලා...//
දුක හාදු දෙන රැයේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS