දෙතොල නොකී දේ දෙනෙතේ කියවෙනවා
Dethola Nokee De

Song

දෙතොල නොකී දේ දෙනෙතේ කියවෙනවා ගී පද / Dethola Nokee De Lyrics

දෙතොල නොකී දේ දෙනෙතේ කියවෙනවා
වසන් කරන හිත මුහුණේ ලියවෙනවා
නංගිගේ පාමුල ඉර හද තියල
ආදර හිත ලග කවුරුද මුවා උනේ...
 
හැඩරුව බලලා කැඩපත වෙහෙසන්නේ
පුංචි හිතේ පොඩි මදුමල් පිපිලාදෝ
ගෙදර බුදුන් මුව උදානයක් වූ
නංගිගේ හිත ලග කවුරුද මුවා උනේ...
 
බාල බොලදියේ ඉස්සර සුරතල් වූ
කවට සිනා කෙලි සගවා තබුවාදෝ
වසන්තයට පෙර කකුලට ලංවී
නංගිගේ හිත ලග කවුරුද මුවා උනේ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS