දස මසක් මා
Dasa Masak Ma

Song

දස මසක් මා ගී පද / Dasa Masak Ma Lyrics

දස මසක් මා කුස තුළ උන් පුතුනේ
දැන් ඉතින් අප වෙන්ව යා යුතුවේ
වීසි කරමි වන ලැහැබට දෑස පියාගෙන
නයි පොලොඟුන් ගෙන් මවක ලබාවා...
වග වලසුන් ගෙන් පියෙකු ලබාවා...
 
 
දැඩි වී වග වළසුන් අතරේ
වළසෙකු වී අවුදින් පුතුනේ...
වීසිකරන්නට දරුවන් තනනා
ලෝකය කා වනසන් පුතුනේ...
 
 
සැතපී නයි පොළඟුන් දරණේ
පොළඟෙකු වී අවුදින් පුතුනේ
අහක දමන්නට දරුවන් වදනා
ලෝකය කා වනසන් පුතුනේ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS