දරු දුක උහුලා
Daru Duka Uhula

Song

දරු දුක උහුලා ගී පද / Daru Duka Uhula Lyrics

දරු දුක උහුලා 
තනිව වැළපෙනා 
බුදු බව ලබනා 
පියවරු වෙසෙනා 
පුඡා .... පුඡා වේවා .....
 
මහමෙර වැනි බර 
සිතින් උහුලනා 
කදුළැලි සමුදුර
නෙතින් සගවනා 
දරු දුක උහුලා 
තනිව වැළපෙනා 
බුදු බව ලබනා 
පියවරු වෙසෙනා 
පූඡා .... පූඡා වේවා .....
 
මව් ඇති දාටත් 
සෙනෙහස පුදනා 
මව් නැති දාටත් 
තුරුලේ රකිනා 
සසර ගෙවෙන තුරු 
දරුවන් රකිනා 
බුදු බව ලබනා 
පියවරු වෙසෙනා 
පූඡා .... පූඡා වේවා ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS