ධර්මාධිකරණය
Darmadikaranaya

Song

ධර්මාධිකරණය ගී පද / Darmadikaranaya Lyrics

ධර්මාධිකරණයට කැඳවීමි 
ස්වාමිනි මෑ..
 
මැගේ නම ලංකාය 
ඉන්දියන් සාගරේ වසන්නි 
මුසාවෙන් මුලාවී සිටින්නී 
විමුක්තිය නාමයෙන් හඬන්නී 
මැගේ නම ලංකාය..
 
උපත ලැබ බොහෝ කල් 
සොම්නසින් විසුවාය මෑ 
මල්වරව නාඹරව 
බබළමින් සිටියාය මෑ 
සල්ලාල පාශයෙන් 
බොහෝ වර මිදුනාය මෑ 
සිත දුබල වූ දිනෙක 
වියවුළෙහි වැටුනාය මෑ 
මැගේ නම ලංකාය..
 
කුමරිබඹසර පුදා 
නෙක ගැහැට වින්දාය මෑ 
සලෙළුනට රැවටෙමින් 
සිය රුසිරු පිදුවාය මෑ 
ඉසුරු සඳහා ඔවුන් 
උගසට ද තැබුවාය මෑ 
අසරණව අද මෙසේ 
මහමඟට වැටුනාය මෑ 
මැගේ නම ලංකාය..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS