දෑස නිලුපුල් තෙමා
Daasa Nilupul Thema

Song

දෑස නිලුපුල් තෙමා ගී පද / Daasa Nilupul Thema Lyrics

(දෑස නිලුපුල් තෙමා
කඳුළු මුතුවැල් සලා
දෙතොල සුසුමින් පුරා.. ඉකිබිඳ
හඬනු මල්මාලියේ.. හඬනු මල්මාලියේ..)...//
 
(නිහඩ හදවත් පොතේ ලියවුනු
සොඳුරු ගී වැල් නැතේ මා තැනූ)..//
ඔබේ කඳුලැලි මා සිතේ
(නිබඳ පදවැල් ඇඳේ)..//
 
දෑස නිලුපුල් තෙමා..
 
(පබළු මිණිමුතු නැතේ මා සතූ
කඳුළු මුතු ඇත ඔබේ මා පැතූ)..//
තුසර පිණි ලෙස මල් මතේ
(කඳුළු කොපුලේ රැදේ)..//
 
දෑස නිලුපුල් තෙමා..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS