බුදුනි ජේසුනි
Buduni Jesuni

Song

බුදුනි ජේසුනි ගී පද / Buduni Jesuni Lyrics

බුදුනී ජේසුනී නබි නායකතුමනී 
නොමිනිසුන් හට මිනිසත්කම දුන මැනවී 
මිනිසුන්හට ප්‍රඥාව දුන මැනවී 
ප්‍රඥාවන්තයින් සිංහාසනාරූඪ කළ මැනවී. 
 
අයුක්තියේ ඝන ශිලා තලා බිඳ 
විමුක්තියේ ජල ධාරා මුදා හරිනු මැනවී 
සිංහ වෙසින් එන සිතා ලයින් 
වනසා ලනු මැනවී 
 
මිථ්‍යාවේ කළු වලා කඩා හැර 
විද්‍යාවේ නව රේඛා උදා කරනු මැනවී 
බැටළු වෙසින් එන ව්‍යාඝ්‍රයින් හඳුනා දුන මැනවී

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS