බෝදිලිමා නංගියේ
Bodilima nangiye

Lyrics

Rathna
Sri
Song

බෝදිලිමා නංගියේ ගී පද / Bodilima nangiye Lyrics

බෝදිලිමා අඬන්නේ
බෝගන්දර හිරේ
බෝවෙල දෙවියෝ වඩින්න
බය අරින්න අපේ
 
විළි රෑනේ දුක දරන්න
හුරු නැති නංගියේ
හූල්ලලා රෑ හුළඟට
ඇඟ හීගඩු පිපේ
බොවෙල දෙවියෝ බලන්න
වැදුම් ගෙදර රඟේ
 
කොපුල් ලෑව ගම ඉහළට
විලාප හඬ ඇසේ
සඳුන් කුමාරිට පඬුරක්
තියන්න නංගියේ
බෝදිලිමෝ නාඬද්දෙන්
සංසාරෙට බයේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS