බිරිඳ මගේ ඔබ
Birida Mage Oba

Song

බිරිඳ මගේ ඔබ ගී පද / Birida Mage Oba Lyrics

බිරිඳ මගේ ඔබ
නෑ මා ඔබ‍ගේ බිරිඳ නොවේ
දෑගිලි හුයකින් බැඳි පමණින් මා 
ඔබගේ බිරිඳ ‍නොවේ.. 
ඔබගේ බිරිඳ නොවේ....
 
ඔබ පෙම් කල අය 
ඔබට ලැබී නැත
මා පෙම් කල අය
මටද ලැබී නැත...//
 
මව් පිය නෑ සිය ආසිරි ගී මැද
දෑඟිලි පමණක් එකට බැඳී ඇත
දෑඟිලි පමණක් එකට බැඳී ඇත
 
බිරිඳ මගේ ඔබ
නෑ මා ඔබ‍ගේ බිරිඳ නොවේ
 
සිරුරින් එක තැන 
හදවත් දෙතැනක
දෙදෙනෙකු වෙමු අපි 
එකම වහලයට..//
 
ඔබෙත් මගෙත් හද ගැහෙනා රාවය
අපට මියෙන තුරු හැඳිනිය හැකිවෙද..
අපට මියෙන තුරු හැඳිනිය හැකිවෙද..
 
බිරිඳ මගේ ඔබ....

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS