බිම්බරක් සෙනග
Bimbarak Senaga

Lyrics

Rathna
Sri
Song

බිම්බරක් සෙනග ගී පද / Bimbarak Senaga Lyrics

බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණු
චන්ද්ර සූර්යයා ඉපදුණු
ස්වර්ණ භූමියේ මනරම් මාළිගාව කෝ.
යුද්දෙකට ඇවිත් රුපුසෙන්
සත් මුහුදු මතින් ගුවනින්
කම්බි වට කළේ මනරම් මාළිගාව කෝ.
 
ට්රැක්ටරේ යකඩ ගජසෙන්
කුංචනාදයෙන් ඇළලුණ
වෘක්ෂ දේවතාවුන් බිම වැටී පණ ගසයි
මිනී මල් පිපුණු සීතල
නිම්න භූමියේ ඇටකටු
සතර රියන් කඩ අහිමිව
විලාපය නඟයි.විලාපය නඟයි.!
 
බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණු
චන්ද්ර සූර්යයා ඉපදුණු
ස්වර්ණ භූමියේ මනරම් මාළිගාව කෝ.
යුද්දෙකට ඇවිත් රුපුසෙන්
සත් මුහුදු මතින් ගුවනින්
කම්බි වට කළේ මනරම් මාළිගාව කෝ.
 
කැලෑ මල් පිපී රතු තොල්වලින්
කෑ ගසා ඉල්ලන ජාතියේ නිධානය
රන් රුවන් කරඩු කොයි.
වෑකන්ද කඩා බිම් කටු
කම්බියෙන් බෙදා මේ රණ
බිමේ හිස ගසා දමනා
කඩුව බිම දමවු... කඩුව බිම දමවු...!
 
බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණු
චන්ද්ර සූර්යයා ඉපදුණු
ස්වර්ණ භූමියේ මනරම් මාළිගාව කෝ.
යුද්දෙකට ඇවිත් රුපුසෙන්
සත් මුහුදු මතින් ගුවනින්
කම්බි වට කළේ මනරම් මාළිගාව කෝ.

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS