බිඳුණා... දැහැන් බිඳුණා
Biduna Dahan Biduna
 • Film : Wisidela
 • Year : 1997
 • Category : Film Song

 • Lyrics

  H
  D
  Song

  බිඳුණා... දැහැන් බිඳුණා ගී පද / Biduna Dahan Biduna Lyrics

  බිඳුණා... දැහැන් බිඳුණා
   
  බිඳුණා...
  දැහැන් බිඳුණා
  මිදුණා...
  සිරගත ආශා ...//
   
  කැළඹෙයි දල රළ කැළඹෙයි
  විසිරෙයි විසිදැල විසිරෙයි
  වියරුයි හදවත වියරුයි
  පිබිදෙයි ඉඳුරන් පිබිදෙයි
   
  බිඳුණා...
   
  ගොදුරු ලොබින් ළංවෙවී
  ළංවී වැළඳ ගනිමී ...//
   
  දිය පිට තරඟ නඟමී
  දිය තුළ කිමිද මියෙමී ...//
   
  බිඳුණා ...///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS