බටිච්චා
BATEECHA
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  බටිච්චා ගී පද / BATEECHA Lyrics

  චුට්ටං බටීච්චා බටීච්චා
  ආ දං ගෙඩියක් දැක්ක
  චුට්ටි හොටෙන් ඇන්නා ඇන්නා
  ඩින්ග ඩින්ග කෑවා
  බන්ඩි ගෙඩිය පිරුනා එ පිරුනා
  අම්ම ලගට දිවුවා
   
  චුට්ටන් බටීච්චා බටීච්චා බටීච්චා ටීච්චා ඌ…///
   
  අඩො මෙ චුත්තන් බටීච්චා
  ලංකාවට අවෙනික සත්වය
  චුත්ති චුති පනුපැටවි කනවා
  මන් දැකලා නෑ නෙ මෙ චුත්තන් බටීච්චා
  වැලිපරෙ ගිනි අවුවෙ මහදවල් වැලිනාන
  ගෙ කුරුල්ලො වගෙ නෙවෙය් නෙ මෙ
  චුත්තන් බටීච්චා
  ඉටවඩා පොඩ්ඩක් පොඩි ගොම කොලපාට
  උඩ-යට සුදු පටයි පොඩි චුතන් බටීච්චා
   
  චුට්ටන් බටීච්චා බටීච්චා බටීච්චා ටීච්චා ඌ…///
   
  චුට්ටං බටීච්චා බටීච්චා
  ආ දං ගෙඩියක් දැක්ක
  චුට්ටි හොටෙන් ඇන්නා ඇන්නා
  ඩින්ග ඩින්ග කෑවා
  බන්ඩි ගෙඩිය පිරුනා එ පිරුනා
  අම්ම ලගට දිවුවා
   
  චුට්ටන් බටීච්චා බටීච්චා බටීච්චා ටීච්චා ඌ…///

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS