බමුණා උනත්
Bamuna Wunath

Song

බමුණා උනත් ගී පද / Bamuna Wunath Lyrics

බමුණා උනත් දුදනෙකු නම් බිම හොවනූ
සැඩොලා උනත් සුදනෙකු නම් පුටුව දෙනූ
හෙළයා උනත් ජඩයෙකු නම් පහර දෙනූ
දෙමලා උනත් විරුවෙකු නම් ගරු කරනූ
 
බුදු හිමි, ජේසු හිමි, නබි හිමි, වැඳ පුඳනූ
දෑ ගොත් කුළ නොදුටු උන් බණ පිළිපදිනූ
වැදි බණ මැදින් මුනි බණ තෝරා අසනූ
වැදි බණ දෙසන සඟ ඝන උව පිටු දකිනූ 
 
සිහසුන ඉන්ට රට දැය පාවා නොදෙනු
පාවා දෙන එවුන් මූනට කෙල ගසනූ
කසයෙන් තලා, හිස පලඳා කටු ඔටුනූ
ජනයා අභිමුවේ උන් නිරුවත් කරනු 
 
රජකුගෙ උවත් වරදට කෑ මොර ගසනු
මොරදෙන මුවෙහි ලන මී පැණි ඉවත ලනූ
නිවැරදි කරනු බැරි රජු නෙරපා හරිනූ
වරදට කිපෙනු සටනට වැද ජය ලබනූ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS