බඹරිඳු බඹරිඳු
Bambarindu Bambarindu
 • Film : Sarungalaya
 • Year : 1979
 • Category : Film Song

 • Vocal

  W.
  D.
  Song

  බඹරිඳු බඹරිඳු ගී පද / Bambarindu Bambarindu Lyrics

  බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට වඩින්නේ
  වනමල් කැකුලිය සොයා වඩින්නේ
  වනමල් කැකුලිය කුමට සොයන්නේ
  ලැබුණොත් ඇය පෙම් පවස නිවෙන්න......
   
  සැඟවුණු රස මදිරා තුඩ ගාවා
  පෙම් මකරන්දය මුළු වත නාවා
  බඹර කුසුම් හදවත් යුග යාවා
  දෙමිය පියුම් ලොව හැම රස පාවා....
   
  අන් මලකට මකරන්දය ගාවා
  ඔබෙන් ගෙනා බව මලට නොකීවා
  අප පෙම එ මලින් මල් පල වේවා
  ලස්සන ලස්සන මල් සුපිපේවා....
   
  බඹරුන් නැති ලොව මල් නොපිපෙන්නේ
  මලක් නොලත් ගස නැහැ පල දෙන්නේ
  ගසක් මලක් නැති ලොව කොයි වැන්නේ
  මෙත් ගුණ නැති රළු කතරක් වන්නේ.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS