ආයුබෝවන් සයොනාරා
Ayubowan Sayonara

Song

ආයුබෝවන් සයොනාරා ගී පද / Ayubowan Sayonara Lyrics

ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්
 
ජපන් ලදේ සයොනාරා....
සකුරා මල් ලොව මල් කුමරී
පෙම් සිහින සැබෑ වේවී..
 
ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්
ජපන් ලදේ සයොනාරා....
සකුරා මල් ලොව මල් කුමරී
පෙම් සිහින සැබෑ වේවී..
 
ටෝකියෝවේදි හමුව්න දවසේ..
ලස්සන අවන්හලේ...
 
මිහිරැති මල් සර බැල්මක් හෙලමින්
මගේ හද වසග කලේ...
දෙරටක දෙදෙනකු අතරේ...
ආදර උණුසුම පැතිරේ..
ලියවෙයි ඉරහද අතරේ..මගේ ආදර කතන්දරේ...
 
 
ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්
ජපන් ලදේ සයොනාරා....
සකුරා මල් ලොව මල් කුමරී
පෙම් සිහින සැබෑ වේවී..
 
 
කබුකි බලන්නට ගියහැටි සිහිවෙයි
 
ලස්සන උමං රියේ...
ජින්ජුකු උයනේ සක්මන් කළහැටි
මතකයි වසන්තයේ...
හත්දින්නත් තරු මාලේ...
මගේ ජිවන අහස්තලේ..
වෙන්වීම දුකයි සොදුරේ...
මගෙ දෙනෙතට කදුළු පිරේ...
 
ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්
 
ජපන් ලදේ සයොනාරා....
සකුරා මල් ලොව මල් කුමරී
පෙම් සිහින සැබෑ වේවී..
 
ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්
ජපන් ලදේ සයොනාරා....
සකුරා මල් ලොව මල් කුමරී
පෙම් සිහින සැබෑ වේවී..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS