අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
Ayanna Kiyanna

Song

අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න ගී පද / Ayanna Kiyanna Lyrics

අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
 
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී
 
අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී
 
පාසල නම් රන් දෙවොලේ
 
දෙවියන් වන් ගුරු කැළගේ
සිත දිනමින් පා හෙවණේ
ශිල්ප ලබා මතු දවසේ
 
ලෝකය දකින්න එහි සැරිසරන්න
 
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී
 
අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
 
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී
 
කාසි පනම් හිටි හැටියේ
සතුරෝ ගෙන යති රහසේ
පොතින් පතින් ලද දැණුමේ
ධනය සදාකල් සුරැකේ
 
ඥානය වඩන්න කාලය ගෙවන්න
 
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී
 
අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න
 
එන්න මගේ මල්ලී
දුවන්න පනින්න නටන්න ගයන්න
එන්න මගේ නංගී
එන්න මගේ මල්ලී
 
එන්න මගේ නංගී
එන්න මගේ මල්ලී
එන්න මගේ නංගී

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS