ඇසුනත් නෑසෙන
Asunath Nasena

Song

ඇසුනත් නෑසෙන ගී පද / Asunath Nasena Lyrics

ඇසුනත් නෑසෙන දු‍ටුවත් නොදකින නුඹෙ තුන් සිත වැසෙනා 
අපේ නටඹුන් ප්‍රේම නගරේ වන්දනාකරු මා - වන්දනාකරු මා
 
ලෝ මහා පා සෙල් ටැඹක් යට සිහිනයක් සේ පෙනේ නුඹ මට 
සදා වියොවින් ගැලූ නුඹෙ නෙත ලියවැලක් දෝ සඳ පහන් මත
ඇසුනත් නෑසෙන................... 
 
තැනිතලා මත ‍රැඳුන පියවිලි සඳ පහන් යට ඇඳුන සෙවනැලි 
වැව්තලේ හස නඟන දිය‍රැලි ගෙනේ නිරතුරු සිනා කඳුලැලි 
ඇසුනත් නෑසෙන......................

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS