අපි අසරණ වෙලා වගේ
Api Asarana Wela Wage

Song

අපි අසරණ වෙලා වගේ ගී පද / Api Asarana Wela Wage Lyrics

පිහිටක් නැති ... සරණක් නැති
සතුටක් ඇති ... මුහුණක් නැති
මේ සසර දනවුවේ , අපි අසරණ වෙලා වගේ ..
හිතට දැනෙනවා ......බුදුහාමුදුරුවනේ ......
 
හබලක් නැති ....ඔරුවක් ඇති
මිනිසුන් වෙති ...වෙරළක් ඇති
මේ සසර දනවුවේ , අපි අසරණ වෙලා වගේ ..
හිතට දැනෙනවා ......බුදුහාමුදුරුවනේ ........
 
නිවනක් ඇති ....ගෙදරක් නැති
ගමනක් වෙති... වෙනසක් නැති
මේ සසර දනවුවේ , අපි අසරණ වෙලා වගේ ..
හිතට දැනෙනවා ......බුදුහාමුදුරුවනේ .......

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS