අන්න බලන් දෙවියෝ
Anna Balan Dewiyo

Song

අන්න බලන් දෙවියෝ ගී පද / Anna Balan Dewiyo Lyrics

අන්න බලන් දෙවියෝ දෙවියන්ගෙත් දෙවියෝ
සෙත් සලසනමුත් දුක් ගැහැටම ලත්
දෙවොලක් නැති දෙවියෝ..
 
 
සදාහරිත කර මුළු මිහිමඬලම සෙවණ සදන දෙවියෝ
මුව වගවළසුන් ගිජිදුන් විහඟුන් රැකවල් ළන දෙවියෝ...
කියතෙන් ගෙළ සිඳ ලේ සෙලවූවයි තරහක් නැති දෙවියෝ...
නිසි කල වැසිදී පින් පෙත් නොලබන අවිහිංසක දෙවියෝ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS