අම්මාවරුනේ
Ammawarune

Song

අම්මාවරුනේ ගී පද / Ammawarune Lyrics

අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...
සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ
දරුවන්ගේ දුක් කඳුලු දකින දා
සුර ලොව සිට අත පා
ඒ කඳුළැලි පිසිනා
 
අම්මාවරු නැති දරුවන්නේ
සංකා දුක් කවුදෝ දන්නේ
ඒ දුක් දන්නා අම්මාවරුමයි
යම් මතු දිනයක බුදු වන්නේ
සංසාරේ මතු බුදු වන්නේ
 
අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...
 
සෙනෙහස වැඩි දා සිතඳ බොළඳ වේ
ලොවම ආදරෙයි කියා සිතෙයි
මායක්වී එහි තනිවූ දා
අම්මා පමණයි ළඟ ඉන්නේ 
අම්මා පමණයි ළඟ ඉන්නේ 
 
අම්මාවරුනේ... අම්මාවරුනේ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS