අහස උසට නැග ගියාට
Ahasa Usata Naga Giyata

Song

අහස උසට නැග ගියාට ගී පද / Ahasa Usata Naga Giyata Lyrics

අහස උසට නැග ගියාට
නැහැනේ අහසේ රැදෙන්නේ
අහසේ මාළිගා හැදුවට
අපි පොළවෙයි සිටින්නේ
 
අහස උසට නැග ගියාට
නැහැනේ අහසේ රැදෙන්නේ
අහසේ මාළිගා හැදුවට
අපි පොළවෙයි සිටින්නේ
 
ළඹ කැටයේ අත්වාරුව
බිත්ති දිගේ නගින්නේ
බිත්තිය ඉහලට යනකොට
අපි පොඩියට පෙනෙන්නේ
 
අහස උසට නැග ගියාට
නැහැනේ අහසේ රැදෙන්නේ
අහසේ මාළිගා හැදුවට
අපි පොළවෙයි සිටින්නේ
 
සිමෙන්ති කඳුළින් දියකර
සත් මහලයි තනන්නේ
පලන්චියේ කිරි කිරියයි
අපේ දුකට අඩන්නේ
 
සිමෙන්ති කඳුළින් දියකර
සත් මහලයි තනන්නේ
පලන්චියේ කිරි කිරියයි
අපේ දුකට අඩන්නේ
 
අහස උසට නැග ගියාට
නැහැනේ අහසේ රැදෙන්නේ
අහසේ මාළිගා හැදුවට
අපි පොළවෙයි සිටින්නේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS