ආදර සුලඟේ තාලෙට නැළවෙන
Adara sulage Thaleta nelavena

Song

ආදර සුලඟේ තාලෙට නැළවෙන ගී පද / Adara sulage Thaleta nelavena Lyrics

ආදර සුළඟේ (ආදර සුළඟේ)
තාලෙට නැළවෙන (තාලෙට නැළවෙන)
පුංචි සරුංගල් සුරතලි මා
 
ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා ...//
 
ආදර සුළඟේ
තාලෙට නැළවෙන
පුංචි සරුංගල් සුරතලි මා
සේද වලාවක
පැටලී හෙමිහිට
හුරතල් වෙන්නම් හිත් අහසේ
 
ආදර සුළඟේ
තාලෙට නැළවෙන
පුංචි සරුංගල් සුරතලි මා
සේද වලාවක
පැටලී හෙමිහිට
හුරතල් වෙන්නම් හිත් අහසේ
 
 
 
රෝස පැහැති මුදු මල් මල් හසුනේ
මුතුවට හැඩ කර පෙම් පත් ලියැවේ
වීදිය අද්දර තුරුලිය සෙවණේ
පුංචි කුමරුවෙක් නෙතු වෙහෙසෙන්නේ
 
ආදර සුළඟේ
තාලෙට නැළවෙන
පුංචි සරුංගල් සුරතලි මා
සේද වලාවක
පැටලී හෙමිහිට
හුරතල් වෙන්නම් හිත් අහසේ
 
සොඳුරු මගේ හිත කවුළුව අතරින්
ඔබව සොයා ගෙන පාවී එන්නේ
සුමුදු හදට මගෙ 
දුකක් නොදේ ඔබ
දිනකදි මා ඔබ සතුකර ගන්නේ
 
ආදර සුළඟේ (ආදර සුළඟේ)
තාලෙට නැළවෙන (තාලෙට නැළවෙන)
පුංචි සරුංගල් සුරතලි මා
සේද වලාවක (සේද වලාවක)
පැටලී හෙමිහිට (පැටලී හෙමිහිට)
හුරතල් වෙන්නම් හිත් අහසේ
 
ආදර සුළඟේ
තාලෙට නැළවෙන
පුංචි සරුංගල් සුරතලි මා
සේද වලාවක
පැටලී හෙමිහිට
හුරතල් වෙන්නම් හිත් අහසේ
 
ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා
 
ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා
ලල ලලලා ලා ලාලා  
ලලලා ලා ලාලා

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS