බුදු තාත්තේ බොන්න එපා
Budu Thaththe Bonna Epa

Music

H
M
Song

බුදු තාත්තේ බොන්න එපා ගී පද / Budu Thaththe Bonna Epa Lyrics

බුදු තාත්තෙ බොන්න එපා…
එතෙරක දහදුක් විඳ අම්මා කාසි සොයා දෙන්නේ…
සුරා සැලේ ඒ සේසත දියකර ඔබ ගෙදරට එන්නේ…
අකාරුණික ලොව අමතක කරනුව ඔබ ලෝදිය බොන්නේ…
එවිට අපද ඒ අකාරුණික වූ ලොව වල්මත් වන්නේ…
 
 
හාමත් වී අප නින්දටවන් විට අසලින් ඇලවෙන්නේ…
වරදට තැවෙමින් අප තුරුළට ගෙන තනිවන වැළපෙන්නේ…
අප පාගා ගෙන සිටිනා සතුරන් සටනට කැඳවන්නේ…
සිහියෙන් මිස අවසිහියෙන් කෙලෙසද සතුරන් වනසන්නේ…
 
 
බුදු තාත්තෙ බොන්න එපා…

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS