වනපස මලේ
Wanapasa Male
 • Year : 2023

 • Song

  වනපස මලේ ගී පද / Wanapasa Male Lyrics

  yrics:
   
  (Pre-chorus)
  සැඟවී වනේ පිපිලා උදේ - අවිහිංසකම රහසක් කියා
  විඳි වේදනා දෙනෙතින් මුදා - මගෙ ජීවිතේ අලුතෙන් ලියා
  (Chorus)
  හැඟුමන් පවා හිත කිති කවා - සිටියා බලා නුඹෙ නෙත් දිහා
  පෙරුමන් පුරා හමු වූ මලේ - හද සනසනා සුවඳයි ඔයා
   
  (Verse I)
  දෑසින් ලියූ කවි පද පුරා - බැඳි ආදරේ තේරුණා
  ඈතින් ඉඳන් සිහිනෙන් පවා - නුඹෙ ලෝකයේ තනි වුණා
  (Chorus)
  හැඟුමන් පවා හිත කිති කවා - සිටියා බලා නුඹෙ නෙත් දිහා
  පෙරුමන් පුරා හමු වූ මලේ - හද සනසනා සුවඳයි ඔයා
   
  (Verse II)
  නොගෙවී රැඳී කෝකිල සමේ - නුඹ එනතුරා හිටියා බලා
  ඔය නිල් නුවන් මගෙමැයි කියා - මට ඉඟි කළා නුඹෙ නෙත් පවා
  (Chorus)
  පෙරුමන් පුරා හමු වූ මලේ - හද සනසනා සුවඳයි ඔයා
  වනපස මලේ මම දන්නවා - නුඹෙ ආදරේ කාටද කියා
  නුඹෙ ආදරේ කාටද කියා - නුඹෙ ආදරේ කාටද කියා
  නුඹෙ ආදරේ..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS