සීමා මායිම් කඩා
Seema Maayim Kadaa
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Vocal

  Daddy
  Vocal

  WAYO
  Music

  WAYO
  Music

  Daddy
  Song

  සීමා මායිම් කඩා ගී පද / Seema Maayim Kadaa Lyrics

  මේ යන ගමනේ
  නැවතුම කොතැනා
  නොදනිමූ සදා
  කොහේදෝ කියා
   
  එක හුස්මක යා වෙලා
  හැගුමන් අතුරා
  විදිමු ආදරේ
  හැම ජීවිතේම
  ආදරෙන් සතපා තියා
  හැගුමන් ගවසා
  සරසා
  එක් වී බැදී
   
  සීමා මායිම් කඩා
  නිදහස් ලෝකෙ කරා
  මනුසත් නාමෙන් සිත් සනසන්නා
   
  සංකා ප්‍රේමෙන් නිවා
  සිවිසල් සාමේ බෙදා
  ලෝකේ ආදරේ ගිල්වන්නා
   
   
  මේ යන ගමනේ
  රිදුමන් නිවලා
  ලංවෙමූ දරා
  සෙනෙහේ උතුරා
  අපි කවුරුත් එක් වෙලා
  පවසමු හඩගා
   
  බෙදමු ආදරේ
  හැම ජීවිතේ මා
  ආදරෙන් සතපා තියා
   
  හැගුමන් ගවසා
  සරසා
  එක් වී බැදී
   
  සීමා මායිම් කඩා
  නිදහස් ලෝකෙ කරා
  මනුසත් නාමෙන් සිත් සනසන්නා
   
  සංකා ප්‍රේමෙන් නිවා
  සිවිසල් සාමේ බෙදා
  ලෝකේ ආදරේ ගිල්වන්නා
   
  සීමා මායිම් කඩා
  නිදහස් ලෝකෙ කරා
  මනුසත් නාමෙන් සිත් සනසන්නා
   
  සංකා ප්‍රේමෙන් නිවා
  සිවිසල් සාමේ බෙදා
  ලෝකේ ආදරේ ගිල්වන්නා
   
  සීමා මායිම් කඩා
  නිදහස් ලෝකෙ කරා
  මනුසත් නාමෙන් සිත් සනසන්නා
   
  සංකා ප්‍රේමෙන් නිවා
  සිවිසල් සාමේ බෙදා
  ලෝකේ ආදරේ ගිල්වන්නා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS