සාර සදිසි පෙති පේර නෙළාලා
Sara Sadisi Pethi
 • Category : Music Video

 • Song

  සාර සදිසි පෙති පේර නෙළාලා ගී පද / Sara Sadisi Pethi Lyrics

  සාර සදිසි පෙති පේර නෙළාලා
  වීර මලක පෙති නාසෙට අල්ලා
  සූරියවැව ළඟ ප්රේම කුරුල්ලා
  සොකරි නටන්නට එන්ට ඇහැව්වා
   
  මාලගිරව් ටික හීන ගෙනාවා
  වෑ ඉස්මත්තෙදි මුවමල් තීවා
  තෑගි ලෙසට මගෙ නීල කොබෙයියා
  දුක වාවාගෙන ඉන්නට කීවා
   
  සාර සදිසි පෙති පේර නෙළාලා
  වීර මලක පෙති නාසෙට අල්ලා
  සූරියවැව ළඟ ප්රේම කුරුල්ලා
  සොකරි නටන්නට එන්ට ඇහැව්වා
   
  මාලගිරව් ටික හීන ගෙනාවා
  වෑ ඉස්මත්තෙදි මුවමල් තීවා
  තෑගි ලෙසට මගෙ නීල කොබෙයියා
  දුක වාවාගෙන ඉන්නට කීවා
   
  සාර සදිසි පෙති පේර නෙළාලා
  වීර මලක පෙති නාසෙට අල්ලා
  සූරියවැව ළඟ ප්රේම කුරුල්ලා
  සොකරි නටන්නට එන්ට ඇහැව්වා
   
  මාලගිරව් ටික හීන ගෙනාවා
  වෑ ඉස්මත්තෙදි මුවමල් තීවා
  තෑගි ලෙසට මගෙ නීල කොබෙයියා
  දුක වාවාගෙන ඉන්නට කීවා
  තෑගි ලෙසට මගෙ නීල කොබෙයියා
  දුක වාවාගෙන ඉන්නට කීවා
  තෑගි ලෙසට මගෙ නීල කොබෙයියා
  දුක වාවාගෙන ඉන්නට කීවා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS