නින්ද නොයන හැන්දෑවේ
Ninda Noyana Handawe
 • Category : Music Video
 • Year : 2014

 • Song

  නින්ද නොයන හැන්දෑවේ ගී පද / Ninda Noyana Handawe Lyrics

  නන නන නා...
  නින්ද නොයන හැන්දෑවේ
  සොඳුරුයි ද මොනතරම්
  දුක නැතුවමත් නොවෙයි
  ඔබ යන්න යනවනම්
   
  සිපගන්නට පමණක් නම්
  ඔය දෙතොල් ළං කලේ
  විඳ ගන්නට මම ඉන්නම්
  එන නිවාඩුවට එනකන්
   
  නින්ද නොයන හැන්දෑවේ
  සොඳුරුයි ද මොනතරම්
  දුක නැතුවමත් නොවෙයි
  ඔබ යන්න යනවනම්
   
  දෑස් වසා (දෑස් වසා)
  කඳුලු සලා (කඳුලු සලා)
  දෑස් වලින් (දෑස් වලින්)
  සිනා සිලා (සිනා සිලා)
  සුසුම් වලින් (සුසුම් වලින්)
  කතා කලා (කතා කලා)
  ඔබ යනවා (ඔබ යනවා)
  සුවඳතියා (සුවඳතියා)
   
  නින්ද නොයන හැන්දෑවේ
  සොඳුරුයිද මොනතරම්
  දුක නැතුවමත් නොවෙයි
  ඔබ යන්න යනවනම්
   
  සිපගන්නට පමණක් නම්
  ඔය දෙතොල් ළං කලේ
  විඳ ගන්නට මම ඉන්නම්
  එන නිවාඩුවට එනකන්
   
  Looking back at our love though it was a short time
  In my jeep under the street light girl you ride by my side
  We used to cruise 120 on the highway
  Getting copped down but we screamed that it is our way
  Never forget the night when we danced for the first time
  Kissed your sweet lips girl sweetheart than a cherry wine
  To never fall in love was our no 1 policy
  It'll never work 'cause your million miles apart from me
  I still reminisce the night that we made love
  You showed me heaven that we built wasn't so above
  Sweetie now you gotta go our love is through
  But a starry sky in the night would still remind me of you
   
  නින්ද නොයන හැන්දෑවේ
  සොඳුරුයිද මොනතරම්
  දුක නැතුවමත් නොවෙයි
  ඔබ යන්න යනවනම්
   
  සිපගන්නට පමණක් නම්
  ඔය දෙතොල් ළං කලේ
  විඳ ගන්නට මම ඉන්නම්
  එන නිවාඩුවට එනකන්
   
  දෑස් වසා (දෑස් වසා)
  කඳුලු සලා (කඳුලු සලා)
  දෑස් වලින් (දෑස් වලින්)
  සිනා සිලා (සිනා සිලා)
  සුසුම් වලින් (සුසුම් වලින්)
  කතා කලා (කතා කලා)
  ඔබ යනවා (මා යනවා)
  සුවඳතියා (සුවඳතියා)
   
  නින්ද නොයන හැන්දෑවේ
  සොඳුරුයිද මොනතරම්
  දුක නැතුවමත් නොවෙයි
  ඔබ යන්න යනවනම්
   
  සිපගන්නට පමණක් නම්
  ඔය දෙතොල් ළං කලේ
  විඳ ගන්නට මම ඉන්නම්
  එන නිවාඩුවට එනකන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS