මනාලියක් සඳ වාගේ.. දිලෙන්නේ
Manaliyak Sanda Wage Dilenne
 • Lenght : 05:20

 • Song

  මනාලියක් සඳ වාගේ.. දිලෙන්නේ ගී පද / Manaliyak Sanda Wage Dilenne Lyrics

  මනාලියක්
  මනාලියක්
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  හෝ හෝ හෝ හො
  ඒ දේහ නාරි ඔබයි
  පිළිගන්න ආසිරි පැතුමන්
  හා හා මා..ගේ
  ඒ දේහ නාරි ඔබයි
  පිළිගන්න ආසිරි පැතුමන්
  හා හා මා..ගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
   
  අනංගයා හීයෙන් රන්දුනු ගෙන ආවා දෑතින්
  ඇගේ සිතේ යාවී මංගල මල් අතුරා රහසින්
  අනංගයා හීයෙන් රන්දුනු ගෙන ආවා දෑතින්
  ඇගේ සිතේ යාවී මංගල මල් අතුරා රහසින්
  මුතු පළඳා ඔහු ඔබ සුරතේ
  මුතු ගවසා පෙම් හද මැදුරේ
  මුතු පළඳා ඔහු ඔබ සුරතේ
  මුතු ගවසා පෙම් හද මැදුරේ
  මනමාලියෙ මංගලම් .......
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
   
  නෙළුම් විලේ වාගේ රන්මිණි කැන් සිනහා දෑසේ
  පුරා හදක් සේ මා අද හරි පිං පාටයි මුහුනේ
  නෙළුම් විලේ වාගේ රන්මිණි කැන් සිනහා දෑසේ
  පුරා හදක් සේ මා අද හරි පිං පාටයි මුහුනේ
  පෙම උතුරා හද කුසලානේ
  මල් පිපුණා නෙත දුටු සිහිනේ
  පෙම උතුරා හද කුසලානේ
  මල් පිපුණා නෙත දුටු සිහිනේ
  මනමාලියෙ මංගලම් .......
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  හෝ හෝ හෝ හො
  ඒ දේහ නාරි ඔබයි
  පිළිගන්න ආසිරි පැතුමන්
  හා හා මා..ගේ
  ඒ දේහ නාරි ඔබයි
  පිළිගන්න ආසිරි පැතුමන්
  හා හා මා..ගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
   
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ
  මනාලියක් සඳ වාගේ දිලෙන්නේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS