මල් ඔන්චිල්ලා
Mal Onchilla
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  මල් ඔන්චිල්ලා ගී පද / Mal Onchilla Lyrics

  හිත ආස තැන නැවතිලා 
  විඳින්නට හුස්මක රහා 
  ඇවිත් නුඹ ළඟටම වෙලා දඟ කළා 
  ඔව් එදා 
   
  මල් ඔන්චිල්ලා මත නැගිලා 
  අපි දෙන්නා 
  උන් කාලේ නම් සඳ අල්ලා 
  නැළවෙන්නා 
   
  හිනාවන් කතාවන් මතක් වෙයි මුලාවන් 
  දැන් මුමුනන්න බෑ පරණ වාරන් 
  පියාඹයි ඔයානම් අලුත් වූ ඒ ලස්සන් වගේ 
  තටු බින්දේ ඇයි දැයි කියාපන් 
   
  මල් ඔන්චිල්ලා මත නැගිලා 
  අපි දෙන්නා 
  උන් කාලේ නම් සඳ අල්ලා 
  නැළවෙන්නා 
   
  රැයක් එයි උදේ වෙයි හෙටත් එයි 
  නමුත් යන්නෙපා යන්නේ යලි පරණ සඳනම් 
  මතක් වෙයි දුකක් දෙයි ඔබේ ඇස් මැවී එයි 
  සිත පාරන්නේ ඇයි පෙම් කලානම් 
   
  හිත ආස තැන නැවතිලා 
  විඳින්නට හුස්මක රහා 
  ඇවිත් නුඹ ළඟටම වෙලා දඟ කළා 
  ඔව් එදා 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS