මා දිනවන්න
Ma Dinawanna
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  මා දිනවන්න ගී පද / Ma Dinawanna Lyrics

  Verse 1:
  වේදනා හිතේ තියන් සිනාසෙමී
  ප්‍රාර්ථනා කදුලකින් සගවා ගනිමි
  මතකයන් අතීතයේ තබා ඉතින්
  නිරන්තරෙන් ඔබේ දිහා බලා හිදිමි
   
  Chorus:
  මා දිනවන්න ආයේ
  ඔබෙ අත අල්ලන් යන ගමනේ මං පරදින්නේ නෑනේ //
   
  Verse 2:
  ලියන්නෙමී කවී දහස් නුබේ නමින්
  බිදී ගියත් මිදී නොයන් කියන්නෙමී
   
  Chorus:
  මා දිනවන්න ආයේ
  ඔබෙ අත අල්ලන් යන ගමනේ මං පරදින්නේ නෑනේ //
   
  Bridge:
  හැම හැන්දෑවෙම මං ඔබ එක්ක හිදන් මං අපෙ කතාව ලියන්නම්
  අපෙ ආදරෙ හැමදාම හැම හුස්මක් ගානේම මං විදින්නම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS