කරමල්
Karamal
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Vocal

  kochchi
  Song

  කරමල් ගී පද / Karamal Lyrics

  නිතර දකින කරමල් වල පාට සුදුයි බලහල්ලා
  අතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු රාජ කපුරු කියපල්ලා //
   
  නා නා නටාමි හෝ ගානා රැලිත් පාගලා
  සීතා ඕනෑ නම් රාමාගෙන් ගනින් රාවණා .....
   
  උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
  මට කමක් නෑ මචං 
  සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
  තොල නළලින් කම්බුලකින් මං 
  තෙමා දමන්නං
  ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං
   
  උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
  මට කමක් නෑ මචං 
  සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
   
  වරෙන් මාර්තා සටනට යන්ටා
  දිගටි පිහිය දික් කරගෙන යමු යන්ටා
  අපිව කපන්ටා ආව ගමේම ඇන්ටා
  සිහිය නැතුව වැටිලා හිටියා පණ යන්ටා
  කැලේ දුවන්ටා වැවේ පනින්ටා
  හැඩම පිරිමි තුරුලට ගෙන සැප ගන්ටා
  කැලේ දුවන්ටා වැවේ පනින්ටා
  හැඩම පිරිමි තුරුලට ගෙන සැප ගන්ටා
   
  උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
  මට කමක් නෑ මචං 
  සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
  තොල නළලින් කම්බුලකින් මං 
  තෙමා දමන්නං
  ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං
   
  තොල නළලින් කම්බුලකින් මං 
  තෙමා දමන්නං
  ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං
   
  කියා දෙන්න නං //
   
  නිතර දකින කරමල් වල පාට සුදුයි බලහල්ලා
   
  නිතර දකින කරමල් වල පාට සුදුයි බලහල්ලා
  අතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු රාජ කපුරු කියපල්ලා 
  නා නා නටාමි හෝ ගානා රැලිත් පාගලා
  සීතා ඕනෑ නම් රාමාගෙන් ගනින් රාවණා .....
   
  උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
  මට කමක් නෑ මචං 
  සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
  තොල නළලින් කම්බුලකින් මං 
  තෙමා දමන්නං
  ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං
   
  තොල නළලින් කම්බුලකින් මං 
  තෙමා දමන්නං
  ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං
   
  ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS