හිරිවැටෙනා
Hiriwatena
 • Year : 2023

 • Song

  හිරිවැටෙනා ගී පද / Hiriwatena Lyrics

  හීන දග යැයි කියා
  වෙන්ව නුඹ
  හීනයක විදවනා
   
  පාව දුර යමු කියා
  කිව්ව නුඹ
  ඇයිද මග තනිවෙලා
   
  ජීවිතය බර නිසා
  කදුල මං
  පවුරකින් වටකලා
   
  ආදරය මග කියා
  දුන්නු මං
  ඇයිද දැන් තනිවෙලා
   
  සුහ දේ සමුගන්නම් මා
  හැකිනම් දුර යන්නම් මා
  ඔබ නොරිදා
   
  හිරිවැටෙනා කදුලු පවා
  මට දිවුරා සමුගත්තා
  යලි රිදෙනා හිතත් නිසා
  ඔබෙ මතකේ අගුලුකලා
   
  ආලය මුදු හැගුමක් නම්
  ඒ කියු දෙසිතත් දැන්
  කාලය නම් හසුරන තැන්
   
  අපි නැවතුණු දෙලොවක් නම්
  හිමි තැන හිද සැනසෙන්නම්
  අපි වෙනුවෙන් අපි ජීවත් වේ නම්
   
  දැන් සමුගන්න හැකි දුර යන්න මට සමු දෙන්න… //
   
  හිරිවැටෙනා කදුලු පවා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS