හීන මකා
Heena Maka
 • Category : Music Video
 • Year : 2018

 • Rap Lyrics

  Ravi
  Jay
  Song

  හීන මකා ගී පද / Heena Maka Lyrics

  තැවෙනා ඒ සිත නොදැනී වගේ
  වැටෙනා කඳුළු නොදැනී වගේ
  දැවෙනා ඒ දුක නොදැනී වගේ
  මං ආවා
  ඒ සිත සඟවන් මෙසේ
  වැටෙනා කඳුළු සඟවන් මෙසේ
  දැවෙනා ඒ දුක සඟවන් මෙසේ
  මං ආවා
  හීන මකා, හංගාලා මං ආවා
  රවටාලා, මුමුනා-සඟවා මං ආවා (ආ, ආ-ආ)
  හීන මකා, හංගාලා මං ආවා
  ඒ, රවටාලා, මුමුනා-සඟවා මං ආවා
  Ravi Jay
  Westනාහිර
  මා ගැන හිතනා
  මගෙ උණුහුම හොයනා
  නිදි යහනට වෙලා
  මං එනකං නොනිදා
  මගෙ භාරියට හොරා
  ඇගෙ ලොවෙ තනි කරලා
  යටිහිත රවටලා
  උඩු හිත මං ආවා
  ඇත නිමකෙරුමට මුදුනට ගොඩගැසි බොරු රාජකාරි
  නුඹෙ ඇමතුම එද්දී ආවරන කලාපෙන් මං බැහැරව යාවී
  හැමදා කන රස ඇති වෙලා පිටින් කමි සඳ, මං පමාවේවි
  ගත මගෙ, ඇය මත, නුඹෙ හිතෙ, මං ගැන නොදනී, මං ද්රෝහී
  කාමය ඇවිලෙන්නෙ ආදරෙ මත හදින් හද එකවෙන තැන
  ඒ හිත තැන, තැන යනවනං ආලෙයි, කාමෙයි
  එක වෙන්නෙ කෙසේද? මට දෙකක්, ඒ දෙක
  තාවකාලික හිතක, තාවකාලික කුමරා, වෙන එක වෙනම රසකි
  උගුරට හොරා බොන බෙහෙතක
  දැනෙන සැප විඳින එක නුඹ නොදනී
  වගෙ ඉන්න සඳ, මතුවට එන දින
  යන්න වෙනකොට, මේ කයෙන් ගැලවිලා වෙන්න බෑ
  පසුතැවෙන්න බෑ, එදින බෑ
  හිතෙන්න මා හිතට, මං වින්දෙ මොනවද? ජීවිතෙ අවසානෙට
  නුඹ ඔතන, මං මෙතැන
  විඳිනවා ඈ එක්ක මත රාගය
  යටි හිත රවටලා මං ආවා
   
  උඩුහිත ඉල්ලන අන් සැපට
  තැවෙනා ඒ සිත නොදැනී වගේ
  වැටෙනා කඳුළු නොදැනී වගේ
  දැවෙනා ඒ දුක නොදැනී වගේ
  මං ආවා
   
  සඟවන් මෙසේ
  වැටෙනා කඳුළු සඟවන් මෙසේ
  දැවෙනා ඒ දුක සඟවන් මෙසේ (Ravi Jay)
  මං ආවා (Charitha, Harsha, Westනාහිර))
  හීන මකා, හංගාලා මං ආවා
  රවටාලා, මුමුනා-සඟවා මං ආවා (ආ, ආ-ආ)
  හීන මකා, හංගාලා මං ආවා
  ඒ, රවටාලා, මුමුනා-සඟවා මං ආවා
   
  Westනාහිර
  මා ගැන හිතනා
  මගෙ උණුහුම හොයනා
  නිදි යහනට වෙලා
  මං එනකං නොනිදා
  මගෙ භාරියට හොරා
  ඇගෙ ලොවෙ තනි කරලා (Ravi Jay)
  යටිහිත රවටලා (Charitha)
  උඩු හිත මං ආවා (Harsha)
  ඇත නිමකෙරුමට මුදුනට ගොඩගැසි බොරු රාජකාරි
  නුඹෙ ඇමතුම එද්දී, ආවරන කලාපෙන්, මං බැහැරව යාවී
  හැමදා කන රස ඇති වෙලා, පිටින් කමි සඳ, මං පමාවේවි
  ගත මගෙ, ඇය මත, නුඹෙ හිතෙ, මං ගැන නොදනී, මං ද්රෝහී

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS