හන්තානේ
Hanthane
 • Category : Music Video

 • Song

  හන්තානේ ගී පද / Hanthane Lyrics

  ඉඟි බිඟි අපි වින්දා ඒ පෙම්පාරේ
  සැලි සැලි එනවාද තේරුණා ගිම්හානේ
  කල්යල් බැලුවාට ආදරේ අල්තාරේ
  රතු තොල්පෙති පාට ගෑවුනේ නෑ ආයේ
   
  සිහිනේ ඡායා, පාරාලා, ඒ සිනා නුඹේ ඒ සිනා
  සිලිලේ සේයා, මා කීවා, නෑසෙනා සේ දරා වේදනා...
   
  හිත පාරන දේද වේදනා සන්තානේ
  මට නෑසුන දේද කීවෙ මේ මන්දාරේ
  අපි ආ ගිය පාළු මාවතේ මං ආවේ
  නැවතී මම පාර පීරුවා හන්තානේ
  නැවතී මම පාර පීරුවා හන්තානේ...
   
  තනියෙන් මා ගිය කාලේ ඔය මල්පාරේ
  නොඉඳුල් නෙත් කී මග ඈ හිරි බින්දාවේ
  රතු තොල් පෙති පාට ඈ ආයේ
  කල්යල් බැලුවාට නෑ ආවේ...
   
  සිහිනේ ඡායා, පාරාලා, ඒ සිනා නුඹේ ඒ සිනා
  සිලිලේ සේයා, මා කීවා, නෑසෙනා සේ දරා වේදනා...
   
  හිත පාරන දේද වේදනා සන්තානේ
  මට නෑසුන දේද කීවෙ මේ මන්දාරේ
  අපි ආ ගිය පාළු මාවතේ මං ආවේ
  නැවතී මම පාර පීරුවා හන්තානේ
  නැවතී මම පාර පීරුවා හන්තානේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS