වාසනා වේවා වාසනා වේවා
Wasana Wewa
 • Film : Mangala Thagga
 • Year : 1987
 • Category : Film Song
 • Lenght : 04:20

 • Song

  වාසනා වේවා වාසනා වේවා ගී පද / Wasana Wewa Lyrics

  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා
  පින්බර යුවතිය කුල කුමරිය වී
  මංගල මල් නැකතේ
  පෙම්බර කුමරෙකු අතිනත ගෙන ඈ
  දීගෙක යන දවසේ
  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා
   
  කුළුඳුල් මංගල පියවර තබනා
  නොඉඳුල් සුන්දර යුවලකි අගනා
  චාමර සේසත් සැ‍ළෙමින් සදනා
  ආශිර්වාදෙන් ආසිරි වේවා
   
  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා
  පින්බර යුවතිය කුල කුමරිය වී
  මංගල මල් නැකතේ
  පෙම්බර කුමරෙකු අතිනත ගෙන ඈ
  දීගෙක යන දවසේ
  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා
   
  සිතුවිලි පිවිතුරු නම් අද දවසේ
  හෙට දවසත් එලෙසින් පිවිතුරු වේ
  දිවි මඟ සෙත් මල් පිපෙන පැ‍යේ
  පිවිතුරු බව රැකවරණය වේ
   
  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා
  පින්බර යුවතිය කුල කුමරිය වී
  මංගල මල් නැකතේ
  පෙම්බර කුමරෙකු අතිනත ගෙන ඈ
  දීගෙක යන දවසේ
  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා
   
  වාසනා වේවා
  වාසනා වේවා //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS