හඳ අල්ලන්න ආස ගමන
හඳ අල්ලන්න ආස ගමන
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Vocal

  WAYO
  Music

  WAYO
  Lyrics

  Methun
  SK
  Song

  හඳ අල්ලන්න ආස ගමන ගී පද / හඳ අල්ලන්න ආස ගමන Lyrics

  කඳුලු තිබුනාද මාවතේ
  රුදුරු හන්දාම ජීවිතේ
  වතුර හෙව්වාද හාමතේ 
  පැදුරු නැති රෑක නිදිමතේ
  අපි පාවෙන ලෝකේ, ඇවිදින චාරිකාවේ
  දවසක පාවේදෝ අහසේ
  හඳ අල්ලන්න ආස ගමනේ
   
  පුරන් වූ දාක ආදරේ තුරන් වූවාද ජීවිතේ
  පහස දැනුනාම තනිකමේ දෙබස් ඇහුනාද හදවතේ
  අපි පාවෙන ලෝකේ, ඇවිදින චාරිකාවේ
  දවසක පාවේදෝ අහසේ
  හඳ අල්ලන්න ආස ගමනේ
   
  සතුට හෙව්වාට දසාතේ කඳුලු ආවාද හිතුමතේ
  නොමැති වූ දාක කැමති දේ, අඳුනගත්තාද හිත අපේ
  අපි ආ ගිය පාරේ කෙලවර නෑ පේන මානේ
  දවසක පාවේදො අහසේ 
  හඳ අල්ලන්න ආස ගමනේ
   
  අපි පාවෙන ලෝකේ, ඇවිදින චාරිකාවේ
  දවසක පාවේදෝ අහසේ
  හඳ අල්ලන්න ආස ගමනේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS